Begrotingsbehandeling 2018

Euro bankbiljetten.jpg
Profielfoto Kees Matsinger
Door Kees Matsinger op 6 november 2017 17:54

Begrotingsbehandeling 2018

Op maandagavond 6 november 2018 behandelde de gemeenteraad van Zederik haar laatste zelfstandige begroting. Lees hier de integrale tekst van de ChristenUnie.

Voorzitter,

Als we voor de laatste maal de begroting van Zederik bespreken ligt de verleiding om achterom te kijken voor de hand, maar we zullen proberen vooruit te zien naar het jaar 2018. Tenslotte hoopt Zederik nog dit laatste zelfstandige levensjaar in te gaan. Het 32e in zijn bestaan. Een leeftijd waarop je zelfstandig kunt zijn, maar ook een huwelijk kunt aangaan. Als we het op het laatste houden, dan is het geen wonder dat er al uitgezien wordt naar de eenwording met Vianen en Leerdam. De voor ons liggende begroting getuigt daarvan. Nieuwe plannen maken we alleen nog in goed overleg en na instemming van de andere gemeenten. We hebben dat ook netjes vastgelegd in een investeringsplan en dat hebben we al besproken. Wat valt er dan eigenlijk nog te beschouwen? Toch, voorzitter, willen we enkele punten uit de begroting naar voren halen.

Allereerst is het natuurlijk mooi om te constateren dat Zederik een prachtig positief resultaat verwacht in 2018 en dat er toch veel zaken tot uitvoering kunnen komen. Wel hebben we onze zorgen of ook de nieuwe ambtelijke organisatie dit alles zal kunnen uitvoeren. Van hen wordt veel verwacht, terwijl de samenvoeging van de 3 organisaties de nodige tijd en inspanning zal vergen. We hopen dat de motivatie en werklust zullen blijven en dat er een nieuwe krachtige organisatie zal ontstaan.

Uw voorstel is om geen OZB verhoging toe te passen. Wij kunnen ons daarin vinden, want de harmonisatie van lasten dient te gaan over de totale lasten voor de burgers in de nieuwe gemeente. Wel is het zaak om de harmonisatie voor te bereiden in 2018 omdat we in 2019 binnen 3 maanden wel de nieuwe OZB tarieven moeten hebben vastgesteld. Op dit moment zijn de totale woonlasten in Zederik lager dan in Vianen en Leerdam. Ook qua duurzaamheid komt Zederik beter uit de bus dan Leerdam of Vianen. Voor ons een bewijs dat Zederik een goede plek is (was) om te wonen. Volgens het college mogen de lasten voor de inwoners niet stijgen als gevolg van de fusie. Kan de wethouder dit garanderen? Zederik kent geen hondenbelasting in tegenstelling tot de andere 2 gemeenten, maar wel bijvoorbeeld het seniorenvervoer. Gaat de wethouder zich inzetten om deze goede zaken te behouden?

Kan het college ons nader informeren over de plannen om te komen tot een snelle internetverbinding? Volgens onze fractie is dit van heel groot belang voor onze inwoners en ondernemers! We zien wel bedragen voor economische promotie, maar niet voor dit doel. Waarom niet?

De eventuele bouw van een nieuwe basisschool in Leerbroek is een belangrijk voornemen van dit college, terwijl ook in Ameide een brede school wordt gerealiseerd. De kosten hiervan zijn aanzienlijk, maar mogen geen verhindering zijn, nu de gemeente er financieel gezien goed voorstaat. Wij vragen ons wel af of de ambtenaren naast het vele werk op dit terrein ook nog kunnen gaan werken aan een IKC in Meerkerk. Hoe ziet het college dit?

Duurzaamheid is een hot item, ook van dit college, maar ……hoe kan het dan zijn dat u de beschikbaar gestelde extra € 150.000 niet wilt gaan uitgeven? Onze fractie diende hierover een motie in, die raadsbreed werd aangenomen!! We denken hier aan de gesprekken met het bestuur van de dorpshuizen Brandpunt, Internos en De oude School aan de Achterdijk. Volgens ons kan hier veel aan duurzaamheidswinst gedaan worden! Ook dient er recht gedaan te worden aan deze zelfstandige besturen! Wij pleiten ervoor om dit bedrag beschikbaar te houden!

U spreekt over groot onderhoud aan enkele wegen in Nieuwland en stelt dan als maatregel voor een nieuwe deklaag aan te brengen. Is het begrote bedrag voldoende voor groot onderhoud? Met dankbaarheid constateren we dat er goed gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid een starterslening aan te gaan! Wanneer komt de duurzaamheidslening? Wat verstaat het college onder een blijverslening en wanneer kunnen we dat verwachten? ? Is er geld voor gereserveerd?? Wat betreft de leningen die de gemeente verstrekt aan Dorpshuis Het Bosch te Lexmond: Er is toegezegd om deze leningen al in 2017 om te zetten naar een lening met een lager percentage. Waarom is dat niet gebeurd? Voor de bestuurders zal dit meer zekerheid bieden en ……beloofd is beloofd! (begroting 2017 blz 38 en 39) De kwaliteit van onderhoud aan openbaar groen en de onkruidbestrijding kan en moet beter. U trekt daarvoor € 30.000 uit, maar wat zijn de plannen? Is dit voldoende? Onze fractie mist in programma 6 (sociaal domein) het rekenkamer rapport en het rapport van bureau Advante. Deze gaan met name over de sturing in het sociaal domein. Wat wil het college met deze rapporten doen? De gemeente Zederik wil graag een gastvrije gemeente zijn als het gaat om vluchtelingen en gaat daarom meer doen aan stimulering van arbeidsparticipatie en het bieden van een zwemopleiding. Zijn hier bedragen voor beschikbaar? We missen dat op bladzijde 33. De afvalscheiding gaat in het algemeen goed, maar kan altijd nog verbeterd worden en in dat kader pleiten wij voor een gemakkelijk aanspreekpunt bij Waardlanden , waar inwoners met vragen en opmerkingen terecht kunnen. (bijvoorbeeld d.m.v. een chatmogelijkheid?)

Voorzitter ,aan het eind van onze beschouwing willen we nog een woord wijden aan de inkomsten van de nieuwe fusiegemeente. Gemakshalve gaan we allemaal uit van de naam Vijfheerenlanden, maar hebben inwoners daar nog inspraak in, zoals in Molenwaard is gebeurd? We zijn erg benieuwd naar de uitkering van het gemeentefonds na de fusiedatum van 1 januari 2019. Nu bedragen de inkomsten van Zederik € 27.541.000 (waarvan 10.275.000 als algemene uitkering) Vianen ontvangt € 23.194.000 (Alg.Uitkering ) en Leerdam € 29.360.000 De nieuwe gemeente zal straks …??????ontvangen… Verder zijn we erg benieuwd of aan het eind de frictiekosten echt voldoende zullen zijn of dat ons nog verrassingen te wachten staan. In de stukken lezen we dat ons college er toch niet helemaal gerust op was………. We zijn blij te constateren dat Zederik een goede begroting heeft, waarmee we straks financieel gezond naar de nieuwe gemeente kunnen overgaan. We wensen college en ambtenaren veel wijsheid en arbeidsvreugde, maar bovenal Gods zegen bij de inzet voor het laatste Zederikse jaar!  

Deel dit bericht

Labels: ,