ChristenUnie Zederik vraagt aandacht voor preventieve relatieondersteuning

Gezin 2maandag 07 november 2016 22:00

Regelmatig horen en lezen we over echtscheidingen. Dat kan in onze eigen kring zijn of we lezen/horen erover in de media. Gemiddeld strandt 40% van de relaties, een verdrietig en schokkend hoog cijfer! Hoewel er in financiële zin na een (v)echtscheiding nogal wat kosten voor de overheid kunnen zijn, is het toch niet aan de overheid (gemeente) om zich inhoudelijk met een relatie te bemoeien.Waar het gaat om de gevolgen voor de betrokken kinderen, kan de overheid wel iets betekenen.

Wij zijn ons er van bewust dat het hier gaat om een onderwerp op het snijvlak van overheid en eigen verantwoordelijkheid. Wettelijk gezien heeft de overheid een aantal taken:

  • in het kader van de Wet Publieke Gezondheid taken rond prenatale voorlichting aan aanstaande ouders (artikel 2.2.h);
  • in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning taken rond opvoedondersteuning;
  • en in artikel 2.1 Jeugdwet staat dat de gemeente haar beleid inzake preventie en jeugdhulp onder meer moet richten op het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen en het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders.

De ChristenUnie hecht sterk aan een veilig en gezond opvoedklimaat voor kinderen. Dat is in het belang van het kind zelf en van de samenleving. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders en alle gevolgen die dat met zich meebrengt, vaak bijzonder ingrijpend.  Landelijk gezien heeft 25% van de kinderen uit groep 7/8 van de basisschool al een scheiding van de ouders meegemaakt

Daarnaast beperken de gevolgen van echtscheiding zich vaak niet tot gevolgen voor de kinderen maar brengt het ook veel persoonlijk leed op diverse andere terreinen met zich mee. We horen de schrijnende verhalen soms bijvoorbeeld bij de voedselbanken in het land. Op 9 oktober 2015 hebben vier echtscheidingsdeskundigen en zeven maatschappelijke organisaties gezamenlijk een brandbrief naar de VNG geschreven. De kern van de brief is kort samengevat als volgt: Veel jonge ouders krijgen relatieproblemen vooral na het krijgen van hun eerste kind. Jonge gezinnen zijn wel bevallingsproof maar niet kindproof. Het aantal luiers wordt geteld en er is controle of het bed wel hoog genoeg staat bijvoorbeeld, maar aandacht voor de veranderingen in een relatie na de geboorte is er niet!

In de brandbrief worden gemeenten opgeroepen om werk te maken van meer preventie om onnodige scheidingen te voorkomen. Ook wordt opgeroepen om kinderen van gescheiden ouders beter te begeleiden, ook als ze in een stiefgezin wonen. Als er geen betere voorlichting en begeleiding komt, is de algemene verwachting dat de scheidingscijfers verder zullen oplopen. Daarnaast zijn er in de actualiteit meer artikelen verschenen waarin gemeentes opgeroepen worden, meer in te zetten op ondersteuning van (jonge) ouders in opvoeding en relatie, inzetten op preventie. Bijvoorbeeld:

“Gemeenten kopen vooral in op interventies rondom vechtscheiding. Waarom die focus op damage control? Voorkomen is beter dan genezen; er zijn ook interventies gericht op relatieondersteuning. Bied ze aan; daarmee investeer je in goede begeleiding bij het begin van problemen.”

Na het lezen van bovengenoemde brief en artikelen is onze fractie van mening dat we ook in Zederik stellen en ouders beter in hun kracht zouden willen zetten. Het geven van prenatale voorlichting is een wettelijke taak die via de Wet Publieke Gezondheid (WPG) bij gemeenten is belegd. Door het informeren van aanstaande ouders over de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna weten ze de weg naar hulp en ondersteuning en kunnen problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden onderkend. Op dit moment biedt de gemeente nog geen prenatale voorlichting aan. Wij doen een oproep om- in samenspraak met lokale aanbieders en een vertegenwoordiging van de doelgroep- te komen tot een visie en een plan van aanpak prenatale voorlichting.”

We zien kansen voor de gemeente om probleemsituaties te voorkomen of passende ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in die fase van prenatale voorlichting. Wat zou het mooi zijn als we jonge ouders niet langer laten zwemmen, maar ze handvatten kunnen meegeven voor deze periode in hun leven. Ook op andere momenten in de relatie kan spanning ontstaan. Laat onze inzet erop gericht zijn dat in elk geval alle (aanstaande) ouders handvatten meekrijgen om de transitie van partners naar ouders goed door te komen. Dit kan voorkomen dat gezinnen in de problemen komen.

Tot slot, een belangrijke randvoorwaarde: Aan deze preventieve maatregelen en activiteiten kan en moet invulling worden gegeven zonder inbreuk te maken op de eigen verantwoordelijkheid en de privacy van de partners. 

« Terug