'Investeer in nieuwe, snelle fietspaden'

Kinderen op de fiets in bos.jpgmaandag 26 juni 2017 19:30

Tijdens de behandeling van de kadernota op maandag 26 juni pleitte Kees Matsinger, fractievoorzitter van de ChristenUnie, voor nieuwe fietsverbindingen in de Vijfheerenlanden: "Onze gemeente is ijverig bezig met het zoeken van nieuwe mogelijkheden voor wandelpaden, maar wat ons betreft moet er ook gezocht worden naar mogelijkheden voor nieuwe en andere fietspaden. Zeker nu de 3 gemeenten één gaan worden, zijn goede verbindingen noodzakelijk. Dit geldt temeer nu er steeds meer elektrische fietsen op de weg zijn." Door te pleiten voor deze schone vormen van toerisme én woon-werk verkeer, wil de ChristenUnie mobiliteit van de inwoners tussen de grotere plaatsen in de regio bevorderen.

Sociaal domein
In de kadernota worden financiële keuzes gemaakt voor de komende jaren. Ook voor het sociaal domein. Matsinger: "In het sociaal domein gaat veel geld om, maar er wordt ook heel veel goed werk verricht. Het sociaal team geeft blijk van een goede samenwerking en het is verantwoord om hiervoor meer geld uit te geven (91.000 euro voor 5 jaar). Gelukkig is de financiering van de kindertelefoon toch weer landelijk geregeld. Zederik was wat dit betreft, mede op aandringen van de ChristenUnie, zeer actief geweest, maar naar nu blijkt was het niet nodig."

Duurzaamheid
De ChristenUnie vindt dat het budget voor duurzaamheid actief gebruikt moet worden. Hierover stelt Kees Matsinger dat er nog een slag gemaakt kan worden: "Wij denken aan een voorlichtingsbijeenkomst voor onze inwoners, waarbij stimuleringsgelden beschikbaar gesteld kunnen worden. Het kan toch niet zo zijn dat we geld overhouden, terwijl er zoveel gedaan kan worden? Onze fractie heeft hiervoor eerder al voorstellen ingediend, zoals het stimuleren van agrariërs om hun daken voor zonnepanelen beschikbaar te stellen, het faciliteren bij het opruimen van asbest en de inzet op aardgasloze huishoudens."

Lokale heffingen
De ChristenUnie is tenslotte helder over de lokale heffingen. Wat de ChristenUnie betreft praten we niet over een stijging van de lokale belastingen. Matsinger: "Er zullen toch wel voordelen te behalen zijn uit een fusie? Wat ons betreft mag de toeristenbelasting worden afgeschaft en hondenbelasting niet worden ingevoerd."

---

Hieronder treft u de integrale spreektekst aan.

"Voorzitter,

Een bijzondere nota is vanavond aan de orde: een hybride kadernota, zoals we tot nu toe niet hebben gekend. Aan de ene kant een Zederikse nota en toch al een beetje een Vijfheerenlanden nota. U vraagt van ons om in te stemmen met de kaders voor de begroting 2018. Voordat we hierover een uitspraak doen, willen we eerst de opstellers complimenteren met deze opzet. Het moet een grote klus zijn geweest!

We zullen ons beperken tot onze eigen gemeente Zederik, maar kunnen wel constateren dat de financiële vooruitzichten voor VHL gunstig zijn, mits de kosten voor de ontvlechting binnen de perken blijven. Verder spreekt u van een beperkt aantal PM-posten, maar wij vinden het meer dan beperkt. Het is dan ook beslist noodzakelijk om deze posten helder te krijgen voordat de begroting kan worden opgesteld. Als positief punt kan worden meegenomen dat er -volgens de meicirculaire- een flinke hogere bijdrage uit het gemeentefonds naar ons toe gaat komen. Soms zit het mee!

Dan de nota voor zover die betrekking heeft op Zederik;

Voor programma 1 – veiligheid- ziet u geen extra kosten, maar wij vragen ons af of met name cybercrime niet extra inspanning vraagt en mogelijk daarmee ook extra geld behoeft.

Onze gemeente is ijverig bezig met het zoeken van nieuwe mogelijkheden voor wandelpaden, maar wat ons betreft moet er ook gezocht worden naar mogelijkheden voor nieuwe en andere fietspaden. Zeker nu de 3 gemeenten één gaan worden, zijn goede verbindingen noodzakelijk. Dit geldt temeer nu er steeds meer elektrische fietsen op de weg zijn.

Bij programma 3 – economie- wordt ingezet op nauwe samenwerking met lokale ondernemers en die van Vianen en Leerdam. Uiteraard. Zou ik zeggen, maar dan staat er: die inspanningen passen bij de ruimtelijke economische koers U10 de ontmoetingsplaats voor “Healthy Urban Living”. Nu kan ik me niet herinneren dat we daar ooit over gesproken hebben, maar Google biedt uitkomst: dit kenniscentrum levert integrale expertise en een gezamenlijke kennisinfrastructuur voor de inrichting en verdere ontwikkeling van gezonde en duurzame leefomgevingen in stedelijk gebied. Ik begrijp dat dit heel goed past bij Zederik... Misschien kunt u dit eens uitleggen?

Voor de nieuwe school in Leerbroek wordt gedacht aan een bedrag van €2.500.000 maar dit is afhankelijk dan de locatiekeuze. Gesproken wordt over de structurele kosten van € 50.000 Dit moet worden opgenomen binnen de begroting. Echte dekking moet dus nog gevonden worden?

Dan is er sprake van plannen voor een IKC (integraal kindcentrum) te Meerkerk. In het verleden werd nogal benadrukt dat er eerst een visie, moest zijn, dan een plan en vervolgens geld. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit principe hier verlaten wordt. Hoewel we de wens van PCPO Trivia kunnen begrijpen, zouden we hier graag eerst spreken over een visie.

Het gebrek aan een visie komt ook naar voren bij de wensen van de Lexmondse korfbalvereniging om een kunstgrasveld te willen realiseren. Voorzitter, dit lijkt een beetje op hap-snap beleid. Welke verzoeken kunnen we nog meer verwachten en wat is dan het beleid?

Een PM-post vinden we bij het onderzoek naar de waterfronten. Het onderzoek gaat € 25.000 kosten, maar we hebben geen geld beschikbaar voor de uitvoering van eventuele wensen. Is het dan wel verantwoord om dit onderzoek te doen?

In het sociaal domein gaat veel geld om, maar er wordt ook heel veel goed werk verricht. Het sociaal team geeft blijk van een goede samenwerking en het is verantwoord om hiervoor meer geld uit te geven. (€ 91.000 voor 5 jaar). Gelukkig is de financiering van de kindertelefoon toch weer landelijk geregeld. Zederik was wat dit betreft zeer actief geweest, maar naar nu blijkt was het niet nodig.

Wat betreft duurzaamheid kan nog een slag gemaakt worden. Wij denken aan een voorlichtingsbijeenkomst voor onze inwoners, waarbij stimuleringsgelden beschikbaar gesteld kunnen worden. Het kan toch niet zo zijn dat we geld overhouden, terwijl er zoveel gedaan kan worden?? Onze fractie heeft hiervoor voorstellen ingediend, zoals het goede voorbeeld geven, agrariërs erbij betrekken, helpen bij het opruimen van asbest enz. We verwijzen naar de bespreking van de duurzaamheidsnota.

Voorzitter, nog een enkel woord over de lokale heffingen. Hier ligt nog een flink stuk werk om te komen tot harmonisatie tussen de 3 gemeenten. Gekeken dient te worden naar de totale lastendruk voor onze burgers. Het gaat niet alleen om de OZB, maar om de combinatie. Als de nota uitgaat van gelijkblijvende opbrengst gaan wij dan ook uit van het totale plaatje.

U zegt dat de lasten voor Zederik en Vianen niet te sterk mogen stijgen, maar wat ons betreft praten we over niet stijgen. Er zullen toch wel voordelen te behalen zijn uit een fusie? Wat ons betreft mag de toeristenbelasting worden afgeschaft en hondenbelasting niet worden ingevoerd.

Aangezien ook de precariobelasting in de toekomst niet meer geïnd mag worden, dienen we te zoeken naar vermindering van uitgaven. Gelukkig is daar de meevaller van de meicirculaire en is er een flink positief resultaat te verwachten.

Voorzitter, tot zover onze bijdrage.

« Terug