Standpunten

De ChristenUnie baseert zich op de Bijbel als het onfeilbaar woord van God. De Bijbel is het uitgangspunt van onze visie. Van hieruit wil de ChristenUnie politiek bedrijven. ChristenUnie politici staan mét God ín onze samenleving. Ons uitgangspunt is dan ook niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van onze God (Micha 6:8).

Dienstbare overheid

De ChristenUnie gaat voor:

 • Een zelfstandig Zederik, dat samenwerkt met andere gemeenten in de regio.
 • Een service- en klantgerichte gemeente.
 • Burgers zo vroegtijdig mogelijk bij het ontwikkelen van plannen betrekken en initiatieven op prijs stellen.
 • Een overheid die een veilige omgeving centraal stelt.

Duurzame samenleving

De ChristenUnie gaat voor:

 • Bouwen naar behoefte (doelgroepgericht) in álle kernen. Met name starters verdienen aandacht.
 • Duurzaam ondernemen bevorderen door goede faciliteiten te bieden, zoals een goed industrieterrein.
 • Behoud van dorpshuizen in elke kern en bescherming van vrijwilligers.
 • Inzet voor een betaalbare vrijwillige (jeugd)brandweer.
 • Voldoende speelmogelijkheden in elke wijk.
 • Ondersteuning voor leerlingen door het stimuleren van leer-werk stageplekken bij bedrijven.

Bereikbaarheid en Toerisme

De ChristenUnie gaat voor:

 • Meer mogelijkheden tot recreatie en voorzieningen, zoals picknickbanken, vissteigers en een fietspad tussen Lexmond en Sluis (langs de oude Zederik). Ook een trekpontje of fietsbrug over de oude Zederik nabij de A27 is een voorbeeld van het stimuleren van recreatie.
 • Veilige schoolroutes, toegankelijke trottoirs en maatregelen tegen sluipverkeer.
 • Goede bereikbaarheid van alle kernen, waaronder het realiseren van een halteplek voor de interliner langs de A27.
 • Het afvlakken van verkeersdrempels in het buitengebied met oog voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers.
 • Instandhouding van natuur en landschappen, met waardering voor de agrarische sector.
 • Het bieden van voldoende mogelijkheden tot bloei voor de agrarische sector, waaronder ruimte voor nevenactiviteiten, zoals een landwinkel, bed & breakfast, etc.
 • Bevorderen van streekgebonden toerisme, waarvoor de toeristenbelasting aangewend moet worden.

Zorg met een hart

De ChristenUnie gaat voor:

 • Keuzevrijheid in de zorg. Mensen met zorgbehoefte moeten zorg krijgen die bij hen past.
 • Kleinschalige zorg en inzet van, wanneer mogelijk, het eigen netwerk.
 • Kwalitatief goede zorg door een deskundige, met hulp uit eigen kring.
 • Ondersteuning van mantelzorgers.
 • Zorg voor kwetsbare en mishandelde kinderen.
 • Tegengaan van drugs- en alcoholmisbruik, zeker onder jongeren.